Çankırı Evleri

avatar

admin

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Çankırı Tarihi

 • Çankırı tarihi bazı bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalardan anlaşıldığı ve çoğu orta Anadolu illerinde olduğu gibi Etilerle başlamıştır.
 • Zaman içerisinde Çankırı da Frigyalılar Lidyalılar Persler Makedonyalılar ve Bizanslılar hüküm sürmüştür.
 • 1071 Malazgirt Savaşından sonra 1084 yılında Oğuz Türklerinden Karatekin Bey bölgeyi zaptedmiş ve o tarihten bugüne kadar bölge Türklerin elinde kalmıştır.
 • Kurtuluş savaşı yıllarında Anadolu da düşman işgalinden uzak kalmakla bazı şehirlerimiz gibi yakılıp yıkılmak talihsizliğine uğramamıştır.
 • Çankırı bin senelik Anadolu Türk şehri olmasının izlerini hala taşımaktadır.
 • Çok olmamakla beraber günümüze ulaşan belli başlı tarihi eserleri yanında evleri ile de Anadolu Türk kültür ve yaşayışını bizlere aksettirecek özelliklere sahiptir.

Çankırı

 • Çankırı ili coğrafi bakımdan İç Anadolu bölgesinin kuzey kısmında yer alır
 • İl merkezi Kızılırmağın kolları olan acı ve tatlı çayın kesiştiği noktada kurulmuştur.
 • Şehir eskiden bir tepenin yamacında sadece bir kale şehri iken bugün tatlı çayın içi ucuna serpilmiş durumdadır.
 • Sırtını kaleye vermiş gibi görünen eski mahallelerden sonra şehir güneye doğru genişleyerek yeni iskan sahaları meydana gelmiştir.
 • Çankırı şehrinin eski kısmı denizden 900 metre yükseklikte bulunan Karatekin tepesinin güney ve batı yamacındaki meyilli bir arazide kurulmuştur.
 • Yakın zamanda Çankırı belediyesi ve valiliği tarafından yaptırılan restorasyon çalışmalarıyla bir kısmının yenilendiği bir kısmının harap vaziyette bulunduğu bu mahalleler şehrin bu kısmında yer almaktadırlar.
 • Bunlardan Sarıbaba ve Karataş mahalleleri (uzunyol bölgesi) tarihi atmosferi muhafaza eden belli başlı mahallelerdir.

Çankırı Evleri

 • Çankırıda toplam 97 adet ev Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nca tescil edilerek koruma altına alınmıştır.
 • Eski Çankırı evleri çok az farklılıklarla Türk Evi’nin bütün özelliklerini göstermektedir.
 • Bazı bölgelerde olduğu gibi zengin bir çeşitlilik sergi­lememektedir.
 • Bunu, özellikle ekonomik yapısına bağlamak mümkündür.
 • Bölgenin jeolojik yapısı da bu konuda etkili olmuş olabilir.
 • Mecvud olan en erken örneklerin tarihi kesin olmamakla beraber 18. ve 19. yüzyıl olarak tahmin edilmektedir.
 • Bu tarihlenme yapılırken halen içinde oturanların ifadeleri ile yapılarda kullanılan malzeme ve teknik göz önünde tutulmuştur.
 • Ancak günümüzde hiç bir değişikliğe uğramamış olanını bulmak mümkün değildir.
 • Eski Çankırı evlerinde inşaat malzemesi hafif tutulmuş, şekilciliğe ve simetriye özen gösterilmemiştir.
 • İhtiyaca cevap vermesi kullanışlı olması her zaman ön planda tutulmuştur.
 • Bu evler ahşap, kerpiç ve bağdadi tekniği ile inşa edilmişlerdir.
 • Evi avluya yada bahçeye bağlayarak sokaktan ayrı bir ferahlık oluşturma fikri Çankırı ev mimarisinde de kendi göstermektedir.
 • Evlerde bulunan çıkma ve saçaklar sokağı koruyucu ve gölge verici fonksiyonlarını devam ettirmektedirler.
 • Çankırı Evleri genelde iki katlıdır.
 • Birinci kat ara kattır ve kışlık olarak kullanılmak­tadır.
 • Burası günlük hayatın geçtiği yerdir.
 • Plan yapılırken de buna dikkat edilmiş olup sade ve kullanışlıdır.
 • Yemek yapma, yeme ve oturma için düşünülmüştür.
 • İkinci katlar ise manzaralı ve gösterişlidir.
 • Bu katlar daha çok yazın ve misafir için kullanılmaktadır.
 • İkinci katlarda her evin bir “Başoda”sı vardır.
 • Bu odalar diğerlerine göre daha geniş ve ahşap işleme tekniğinin güzel örneklerini sergiler.
 • Başodalarda şahniş adı verilen yükseltiler bulunmakta olup bunlar, birinci katın üzerine çıkma yapılarak oluşturul­muştur.
 •  Başodaların tavanları göbekli ve çoğunlukla kök boya kullanılarak bezenmiştir.
 • Odalarda oturmak için sedirler veya makat denilen tahta sedirler yapılmıştır.
 • Her odada yüklük adı verilen tahta dolaplar vardır.
 • Bu dolaplardan bir tanesi gusülhane olarak kullanılmaktadır.
 • Odanın en önemli yeri ocaklığıdır.
 • Ocaklıklar, yörede çokça bulunan alçıdan yapılmıştır.
 • Kenarlarında lamba veya mum koymak için şinanay adı verilen yerler yapılmıştır.
 • Dolapların kenarlarında ise terece denilen ahşaptan küçük gözler bulunmaktadır.
 • Evlerin su basmanı ekseriya kesme taştandır.
 • Duvarlar ise ahşap çatkı arası kerpiç dolgu olarak yapılmıştır.
 • Yörede buna “yeydene” denilmektedir.
 • Duvar yüzeyleri, yörede çokça bulunan alçı ve toprak, kireç karışımı ile sıvanmıştır.
 • İkinci katlar sokağa yada avluya çıkma yapılarak genişletilmiştir.
 • Çankırı’da evler genelde arsanın şekline göre biçimlenmiştir.
 • Cepheler güneye bakmakta olup kuzey yönleri sağırdır.
 • Yamaçlara doğru sıralanan evler birbirlerinin manzarasını kapatmamaktadır.
 • Her evin avlusunda ağaç bulunduğu için tabiatla içice bir hayat söz konusudur.
 • Çatılar, mahallinde imal edilen oluklu kiremitlerle kaplıdır.
 • Çok sayıda pencere açmaktan çekinilmiştir.
 • Bunun sebebi ise yörede uzun ve sert geçen kışlar olmalıdır.
 • Evlerin en eski örnekleri açık sofalıdır.
 • Daha sonraları orta sofalı yapılmaya başlanmış, özellikle birinci katta olan orta sofaların güney cepheleri kapatılarak kapalı sofalar meydana getirilmiştir.
 • Cumhuriyet Döneminde yapılan evlerde kışlık ara katlar ikinci katın özelliklerini taşımaya başlamıştır.
 • İnşaatlarda çevre köylerden getirilen ahşap malzemeler belli oranlarda kullanılmıştır.
 • Evler, mahalli ustalar veya bizzat ev sahibi tarafından inşa edilmiştir.
 • Çankırı’nın jeolojik konumundan kaynaklanan arsa sıkıntısı sebebiyle evler adeta birbirine kenetlenmiştir.
 • Birinci derecede deprem kuşağı olması, bu tür bir mecburiyet doğurmuştur.
 • Avlu kapıları çift kanatlı olup çatal kapı olarak isimlendirilir.
 • Kapı tokmakları kendine özgü ve yerli ustalarca imal edilmiştir.
 • Ev sahibinin mesleğine göre farklılıklar arz etmekte­dir.
 • Kapıların arkasında bulunan küçük çanlar, kapıların açılmasıyla birlikte çalarak ev sakinlerini haberdar etmektedir.
 • Eski Çankırı Evlerinin en önemli örnekleri Ömer Beyler Konağı Coşkarlar Evi ve Yaran Evi’dir.

Sohbet Odaları

 • Eski Çankırı Evlerinde en bariz görülen özelliklerden biri de evlerin bir odasının sohbet odası olarak ayrılmasıdır.
 • Bina yapımında en fazla özen bu odaya gösterilir.
 • Evin geniş aydınlık ve misafirin en rahat ulaşabileceği bir tarafında olmasına özen gösterilir.
 • Sohbet odalarının fonksiyonu hakkında fikir edinebilmek için Çankırı folklöründe sohbet toplantılarının yerini belirtmek faydalı olur.
 • Sohbet Çankırı esnaf teşkilatında gençlere milli terbiye vermek öğretmek gayesiyle yapılan disiplinli ve eğlenceli bir toplantıdır.
 • Sohbet odalarını sohbet günleri ayrıca süslemek adet olmuştur.
 • Yerler halılarla ducvarlar pencereler sedirler zengin işlemeli kadife örtüler peşkir yağlık ve çevrelerle kaplanarak daha süslü ve gösterişli bir hale getirilir.
 • Varlıklı kişilerin yaptırdıkları evlerde mutlaka bir sohbet odası bulunmakta ve dekorasyonunun uygun şekilde yaptırılması bir adet şeklini almıştır.
etiketlerETİKETLER

Sıradaki içerik:

Çankırı Evleri

editörün seçtikleri EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ